Ülesanded 2006. aasta võistluselt Kobras

Grupp: Benjamin

Ülesanne 1

Windowsi uuemates versioonides kutsub klahvikombinatsiooni Ctrl-Alt-Del vajutamine esile tegumihalduri (Task Manager), mida saab kasutada rippujäänud programmide sulgemiseks. Tõenäoliselt oled Sa märganud, et seda kombinatsiooni on võrdlemisi ebamugav vajutada, kuna klahvid on üksteisest suhteliselt kaugel.

Miks valiti tegumihalduri käivitamiseks selline ebatavaline klahvikombinatsioon?

Varasemates Microsofti operatsioonisüsteemides polnud tegumihaldurit ning see klahvikombinatsioon kutsus otsekohe esile arvuti taaskäivitamise. Seega sai valitud kombinatsioon, mida kasutajad tõenäoliselt kogemata ei vajutaks.
Selleks pole mingit erilist põhjust.
Kõik kahe klahvi kombinatsioonid olid juba muude funktsioonide all kinni, see oli lihtsalt üks võimalikest kolme klahvi kombinatsioonidest.
Süsteemsete korralduste klahvikombinatsioonid peavad sisaldama Ctrl- ja Alt-klahvi. Delklahvi valimiseks polnud mingit erilist põhjust.

Ülesanne 2

Samal ajal, kui Sa vestled kellegagi, sisestab tema oma arvutis parooli. Milline järgnevatest tegevustest on antud olukorras kõige asjakohasem?

Sa vaatad demonstratiivselt teises suunas.
Sa oled hästi vaikselt, et mitte häirida meldimisprotsessi.
Sa ütled talle oma parooli, näitamaks, et Sind ka turvaküsimused üldse ei huvita.
Sa mõtiskled, et ta ei varja oma parooli korralikult.

Ülesanne 3

Rasterpildi salvestamiseks kuluv kettamaht ei sõltu …

pildi lahutusvõimest
pildi värvisügavusest
kasutatud pakkimismeetodist
arvutiekraani lahutusvõimest

Ülesanne 4

Milline järgnevatest pole vormiliselt korrektne veebiaadress?

http://ww.company.com
http://vvv.company.com
http://www.company;com
http://company.com

Ülesanne 5

Kirjuta menüüpunktidele vastavad numbrid tekstiväljadele.
pilt

Uue dokumendi loomine:

Dokumendi salvestamine:

Dokumendi printimine:

Programmist väljumine:


Ülesanne 6

Milline mõistete grupp on kõige rohkem seotud arvutivõrkudega?

emaplaat, mälu, kõvaketas
ruuter, sild, jaotur
e-post, tigupost, faks
arvuti, printer, klaviatuur

Ülesanne 7

Märgi järgnevas loetelus iga komponendi juures, kas ta on põhiliselt kasutusel arvuti sees või arvutist väljaspool.


Ülesanne 8

Paiguta välisseadmete pistikud sobivatesse pesadesse, kirjutades iga välisseadme juurde pistikupesa numbri.
pilt

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 9

Mari on joonistanud poole lillest, nagu näha vasakpoolsel joonisel. Milline on minimaalne arv korraldusi KOPEERI, ASETA, PEEGELDA PÜSTSUUNAS, PEEGELDA RÕHTSUUNAS ja PÖÖRA, mille abil saab vasakpoolsest joonisest teha paremal asuva joonise? (Korraldusi võib rakendada ka grupile. Grupi moodustamine ja lõhkumine korraldusena arvesse ei lähe.)

pilt pilt

8
9
10
12

Ülesanne 10

Antud sõne (tekstilise suuruse) teisendamine koprakoodi toimub järgmiselt. Sõne jaotatakse kaheks alamsõneks, kusjuures ühte on paigutatud esialgse sõne paaritutel kohtadel paiknevad märgid, teise aga paariskohtadel paiknevad märgid. Seda protsessi korratakse alamsõnedega nii kaua, kui mõni alamsõne sisaldab veel vähemalt 2 märki. Saadud alamsõned pannakse kokku üheks sõneks (järjekorra osas vaata joonist). Niisiis sõne computer on koprakoodis cumeotpr ning sõne beaver on koprakoodis beaerv.
Joonis:
pilt
Tulemus:
pilt
Kuidas on koprakoodis sõne kangaroo?

kanoargo
knaoagro
knagaoro
knaoorgn

Ülesanne 11

Sa oled Londonis ning püüad pääseda veebilehele, mis asub Jaapani serveris. Sinu katsed on aga viljatud, sest ühendus puudub. Milline kaardil osutatud võrgukaablitest peab olema katkenud, kui eeldada, et katkenud on ainult üks kaabel? Kirjuta tekstikasti katkenud kaabli number.
pilt


Ülesanne 12

Jüri konstrueerib robotit, millele saab korraldusi anda joonisel toodud 20 klahviga klaviatuurilt. Üks klahvidest on „Shift”, mida kasutatakse ainult kombinatsioonis teiste klahvidega, neli klahvi on nooleklahvid (edasi, tagasi, vasakule ja paremale) ning ülejäänud klahvid on muude korralduste jaoks. Vajutada võib klaviatuuril ainult üht klahvi korraga, võib-olla hoides eelnevalt all klahvi „Shift”. Mitut erinevat korraldust saab Jüri robotile anda, kui on kitsendus, et nooleklahvide korral „Shift”-klahv ei mõju?
pilt

15
19
34
38

Ülesanne 13

Milline arvuline väärtus vastab äravärvitud sektorile diagrammil?
pilt

28
50
40
25

Ülesanne 14

Milline arv tuleks kirjutada lahtrisse A2, et saada paremal asuvat diagrammi?

pilt pilt

2
5
8
10

Ülesanne 15

Mitu kirjet rahuldab filtreerimisaknas antud tingimust?

0
1
3
4