Ülesanded 2006. aasta võistluselt Kobras

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Antud on mõned andmekandjad. Kirjuta järgmises loetelus iga andmekandja ette tema järjekorranumber leiutamise järjestuses (1 – kõige varasem, 4 – kõige hilisem).

laserketas pilt
magnetlindikassett pilt
perfokaart piltpilt
mälupulk pilt

Ülesanne 2

Samal ajal, kui Sa vestled kellegagi, sisestab tema oma arvutis parooli. Milline järgnevatest tegevustest on antud olukorras kõige asjakohasem?

Sa vaatad demonstratiivselt teises suunas.
Sa oled hästi vaikselt, et mitte häirida meldimisprotsessi.
Sa ütled talle oma parooli, näitamaks, et Sind ka turvaküsimused üldse ei huvita.
Sa mõtiskled, et ta ei varja oma parooli korralikult.

Ülesanne 3

Ettenägematute asjaolude kokkulangemise tõttu oled Sa saanud administraatoriõigused suure ettevõtte arvutisüsteemis. Milline järgnevatest tegevustest on antud olukorras kõige asjakohasem?

Sa räägid sellest oma häkkerist sõbrale, et välja selgitada, miks nii juhtus.
Sa uurid süsteemi kasutajate nimekirja, et leida huvitavaid ärikontakte.
Sa logid välja nii ruttu kui võimalik ning saadad ettevõtte süsteemiadministraatorile sellekohase kirja.
Sa püüad samal viisil pääseda sisse ka teiste ettevõtete süsteemidesse ning informeerid neid sellest turvaaugust.

Ülesanne 4

Sinu sõber ostis kaks muusikat täis laserplaati ning Sina ise ostsid samad palad internetist. Sinul õnnestus need palad paigutada MP3-vormingus ainult ühele laserplaadile. Miks?

MP3-vormingus failid on pakitud andmekadudeta.
MP3-vormingus failid on pakitud andmekadudega: kõrged ja madalad sagedused on paladest eemaldatud.
Laserplaadile kirjutamise käigus MP3-vormingus palasid lühendatakse.
MP3-vormingus on helivaljust märgatavalt vähendatud ning seetõttu saadakse väiksema mahuga failid.

Ülesanne 5

POP3 on

e-posti saatmise protokoll
e-posti vastuvõtmise protokoll
e-posti saatmise ja vastuvõtmise protokoll
e-posti programm

Ülesanne 6

Kirjuta iga lühendi ette õige definitsiooni number.

  1. Hüperteksti saatmise protokoll.
  2. Ülemaailmne hüpertekstinfo võrk, mida tihti peetakse Interneti kõige olulisemaks osaks.
  3. Võrgutüüp, mida kasutatakse väikese arvu arvutite ühendamiseks.
  4. Failide serverisse üleslaadimise ja serverist allalaadimise protokoll.

Ülesanne 7

Meelis pani tähele, et ekraanil muutusid kõik valged alad ühtäkki kollaseks. Milline värvus monitoris riknes? Joonisel on toodud monitoril värvuste moodustamise tabel.
pilt

punane
roheline
sinine
valge

Ülesanne 8

Antud on graafiline programmeerimiskeskkond, mis võtab vastu Logo-keelseid korraldusi:
forward n liigutab kilpkonna n sammu edasi (n on täisarv; kilpkonn liigub tagasi, kui n on negatiivne)
right n pöörab kilpkonna n kraadi võrra paremale (n on täisarv; kilpkonn pöörab vasakule, kui n on negatiivne)

Järgneva programmiga üritati joonistada noolt, aga see ei kukkunud eriti hästi välja:
forward 200
right 135
forward 100
right -85
forward -120
right 135
forward 110

pilt

Et „noolt” kustutada, peab kilpkonn liikuma tagasi täpselt sama trajektoori mööda vastupidises suunas. Milline järgnevatest programmidest teeks selle töö ära?

forward -200
right -135
forward -100
right 85
forward 120
right -135
forward -110
forward 200
right 135
forward 100
right -85
forward -120
right 135
forward 110
forward -110
right -135
forward 120
right 85
forward -100
right -135
forward -200
forward 110
right 135
forward -120
right -85
forward 100
right 135
forward 200

Ülesanne 9

Antud sõne (tekstilise suuruse) teisendamine koprakoodi toimub järgmiselt. Sõne jaotatakse kaheks alamsõneks, kusjuures ühte on paigutatud esialgse sõne paaritutel kohtadel paiknevad märgid, teise aga paariskohtadel paiknevad märgid. Seda protsessi korratakse alamsõnedega nii kaua, kui mõni alamsõne sisaldab veel vähemalt 2 märki. Saadud alamsõned pannakse kokku üheks sõneks (järjekorra osas vaata joonist). Niisiis sõne computer on koprakoodis cumeotpr ning sõne beaver on koprakoodis beaerv.
Joonis:
pilt
Tulemus:
pilt
Milline sõne on koprakoodis dvrseei?

derives
diverse
revised
mitte ükski neist

Ülesanne 10

Sul on 8 kotti kompvekkidega (kõigil neil on erinev kaal) ning kangkaalud. Kummalegi kaalukausile saab asetada ainult ühe kommikoti. Kahe koti kaalu võrdlemist nimetame korraks.

Milline on minimaalne kordade arv, millega igal juhul saaks välja selgitada kõige raskema koti?

5
7
10
28

Ülesanne 11

Kümnendarv 9876543210 on kahendsüsteemis:

1001001001011101110101100010000111
1001001100101100000001011011101010
1000000010110111010101001001100101
1010100110010110001000010110111101

Ülesanne 12

Millistes toodud näidetest on sõned (tekstilised suurused) sorditud kasvavas järjekorras?

'12'
'15'
'123'
'200'
'200'
'125'
'15'
'12'
'222'
'231'
'242'
'241'
'12'
'125'
'15'
'200'

Ülesanne 13

Sul paluti hinnata arvutivõrgu veakindlust. Leia minimaalne kaablite arv, mis peaks riknema, et võrk muutuks kõlbmatuks, st. leiduks vähemalt kaks linna, mille vahel puudub ühendus.
pilt


Ülesanne 14

Diagrammil on kujutatud nelja firma sissetulekud aastate kaupa. Milline firma teenis perioodil 2001-2005 kõige rohkem?
pilt

Firma A
Firma B
Firma C
Firma D

Ülesanne 15

Peeter kasutab tabelarvutusprogrammi, et otsustada, kas tal on informaatikas veel vaja harjutada. Lahtrites A1 ja B1 on viimase kahe testi hinded. Ta peab harjutama niikaua, kuni mõlema testi hinded on positiivsed. Hinnet loetakse positiivseks, kui see on vähemalt 6.

Lahtris C1 tahab ta kuvada TRUE, kui on vaja veel harjutada, ning FALSE, kui mõlemad testid on sooritatud.

Peeter sisestas valemi: =NOT(AND(A1>=6;B1>=6))

Milline siintoodutest ei oleks olnud korrektne lahendus?

=OR(A1<6;B1<6)
=NOT(OR(A1>6;B1>6))
=NOT(AND(NOT(A1<6);NOT(B1<6)))
=OR(NOT(A1>=6);NOT(B1>=6))