Ülesanded 2013. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Millise põlvkonna arvutid olid juba personaalarvutid?

Teise.
Kolmanda.
Neljanda.
Viienda.

Ülesanne 2

Daniel laadis internetipoest alla videofaili oma lemmikfilmiga ja maksis selle eest. Ta tahtis, et film oleks alati käepärast ja seepärast tegi ta sellest koopia. Ta konverteeris videofaili formaati, mis sobib mobiiltelefonidele, ning laadis selle oma mobiiltelefoni.

Kas on ta mingil viisil rikkunud autoriõigust?

Ei, kõik tema tegevused on seaduslikud.
Tal ei olnud õigust videofaili ümber konverteerida mobiiltelefonidele sobivasse formaati.
Tal ei olnud õigust salvestada koopiat mobiiltelefonile.
Tal ei olnud kumbagi õigust: ei konverteerida faili formaati ega salvestada koopiat mobiiltelefonile.

Ülesanne 3

Noored koprad said just teada, et informatsiooni salvestatakse arvutisse kahendkoodina ehk bittide (kahendnumbrite) jadana, mis koosneb ainult numbritest 0 või 1. Mitu bitti (kahendnumbrit) arvutimälu on vaja arvu 250 salvestamiseks?

8 bitti
8 baiti
9 bitti
9 baiti

Ülesanne 4

Robot peaks leidma sihtmärgi (roheline väli) kaardil. Programm on koostatud järgmiselt: robot liigub otse edasi, kuni jõuab takistuseni (must väli) või servani. Takistuse või serva juures pöörab robot 90 kraadi paremale. Iga väli, millel robot asus, muutub uueks takistuseks. Nooled allolevatel kaartidel näitavad roboti lähtepositsiooni ja liikumise suunda.

Millistel kaartidel ei jõua robot sihtmärgini (rohelise väljani)?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 5

Koprad Anna ja Raul otsustasid sõnumite vahetamiseks kasutada krüpteeritud teksti. Koprad leppisid eelnevalt kokku, et krüpteerimisel ja dekrüpteerimisel kasutavad võtmesõnana „dab“ ning hoiavad seda teiste eest salajas. Anna kirjutab Raulile, kasutades järgmist skeemi:
Võtmesõna: dabdabdabdab
Sõnum krüpteerimiseks: Millalkokkusaamine?
Krüpteeritud sõnum: pjnobnnpmnvzebolog

Esimese tähe „M“ krüpteerimiseks tuleb tähestiku algust nihutada 3 tähti edasi ehk tähestik peab algama „D“ tähega. „M“ nihutatud 3 tähte edasi on „P“, mis vastab krüpteeritud sõnumi esimesele tähele. Salastatava sõnumi teine täht nihkub 1 tähe võrra edasi nagu on seda näha võtmesõnas, ja nii edasi.

pilt

Kobras Raul saadab Annale vastuseks: npnpbsafäem

Millal saavad koprad kokku?

Neljapäeval
Esmaspäeval
Teisipäeval
Kolmapäeval

Ülesanne 6

Koprad moodustavad ridasid. Esimeses reas on üks kobras. Igas järgmises reas on kaks korda rohkem kopraid kui eelmises. Paaritutes ridades seisavad koprad külg ees, paarisridades aga nägu ees.

pilt

Kokku on 511 kobrast. Mitu neist seisab külg ees?

161
255
256
341

Ülesanne 7

Kobraste lennujaamas on 2 rada: A on pikk ja B on lühike. Suured lennukid saavad kasutada ainult rada A, aga väikesed lennukid saavad kasutada mõlemat. Radadelt saab õhku tõusta või maanduda iga 2 minuti tagant (ehk 30 korda tunnis). Kaks lennukit ei saa õhku tõusta ega maanduda samal ajal, kasutades mõlemat rada. Kuid samal ajal saab üks lennuk tõusta õhku ühelt rajalt ja teine maanduda teisele rajale. Suur lennuk mahutab 1,5 korda rohkem reisijaid kui väike.

pilt

13 suurt ja 10 väikest lennukit peaksid väljuma ühe tunni jooksul. Milline on parim plaan saabuvate reisijate arvu suurendamiseks ühe tunni jooksul?

17 suurt ja 20 väikest saabuvat lennukit.
17 suurt ja 13 väikest saabuvat lennukit.
10 suurt ja 20 väikest saabuvat lennukit.
10 suurt ja 13 väikest saabuvat lennukit.

Ülesanne 8

Metsikus Läänes, kus elavad kauboikoprad, moodustas Kobraste Liit külade A, B, C, D, E, F, G ja H vahel postitõldade võrgustiku. Jooniselt on näha, mis päeval postitõllad väljuvad igast külast. Tõllad väljuvad varahommikul, sõidavad noolega märgitud külani ja sama päeva õhtul pöörduvad tagasi.

pilt

Milline on kiireim tee paki edastamiseks külast A külla H?

A-B-E-H
A-B-F-H
A-C-F-H
A-D-G-H

Ülesanne 9

Kobraste koolis seisavad koprad hierarhias kindlatel kohtadel, positsioon on seotud vigade arvuga, mida nad tegid võistlusel. Seisukoha reegel on järgmine: üleval seisva kopra vigade arv on alati väiksem kui kahe vahetult temale alluva kopra vigade arvud. Esimesele reale mahub ülimalt 1, teisele ülimalt 2, kolmandale ülimalt 4 kobrast jne. (Vt. joonist.)

pilt

Maria tegi ainult 7 viga, aga ta hilines kooli. Alloleval pildil näitab hall ring kohta, kus Maria seisab hilinemise tõttu. See rikub ülaltoodud järjestusreeglit. Selleks, et olukorda parandada, vahetab ta koha kopraga, kes seisab vahetult tema kohal seni, kuni reegel on jälle kehtiv.

Milline on õige kobraste järjestus?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Pärast etendust tõusevad mõned koprad püsti ja plaksutavad.

pilt

Iga seisev kobras teab, et ta saab istuda vaid siis, kui vahetult tema ees reas vahetult temast paremal kahel järjestikusel kohal seisab kaks kobrast. (Hiljem võivad need paremal asuvad koprad soovi korral ise ka istuda, juhul, kui ülesande tingimus seda lubab.) Kõik koprad tahavad istuda, aga see pole muidugi antud reegli tõttu võimalik.

Minimaalselt mitu kobrast jääb seisma?


Ülesanne 11

Koprad ehitasid puittorudest süsteemi (vt. allolevat pilti), et toita hüdroelektrijaama kohas H. Vesi siseneb süsteemi lätetest A kuni G. pilt Süsteemis on kasutatud kaht tüüpi ühendusi:

Millistel allolevatest tingimustel jõuab vesi hüdroelektrijaamani?

Vesi on lätetes A, B, C, F ja vett ei ole lätetes D, E, G.
Vesi on lätetes A, B, G ja vett ei ole lätetes C, D, E, F.
Vesi on lätetes A, C, D ja vett ei ole lätetes B, E, F, G.
Vesi on lätetes B, C, E, G ja vett ei ole lätetes A, D, F.

Ülesanne 12

Kobras Kaido õppis töökojas, kuidas koostada tangramit. Esmalt lõikas ta ruudu seitsmeks tükiks (nagu näidatud joonisel).

pilt

Seejärel hakkas ta neist tükkidest erinevaid kujundeid koostama. Millist kujundit ei olnud Kaidol võimalik kokku panna?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 13

Margit on firma töötajate brutopalkade põhjal välja arvutanud netopalgad, kasutades tulumaksumäära ja tulumaksuvaba miinimumiga seotud arvutusvalemit.

Firma palgapoliitika on läbipaistev, mistõttu riputatakse iga kuu stendile kõigi töötajate netopalk koos nimedega (ehk palju iga töötaja raha „kätte saab“). Brutopalkasid stendil ei näidata. Selleks peab Margit kõrvaldama brutopalkade veeru. Kuna aga netopalk on brutopalgaga valemi kaudu seotud, muutuks brutopalkade veeru kustutamisel ka netopalkade veerg seeläbi kõlbmatuks. Järelikult tuleb netopalgad kätte saada arvuliselt, loobudes valemkujust.

Kuidas seda on võimalik puhtalt tabelitöötlusprogrammi vahenditega teha? Margit on juba märkinud netopalga veeru ja vajutanud Ctrl+C (kopeeri).

Minna kõrvalasuvasse tühja veergu ja vajutada Ctrl+V (aseta). Vanad palkade veerud võib kustutada.
Minna brutopalkade veergu ja vajutada Ctrl+V (aseta). Vana netopalkade veeru võib kustutada.
Avada Notepad, vajutada Ctrl+V (aseta), siis märkida kõik tekstiread Notepadis, seal Ctrl+C (kopeeri) ja uuesti tabelitöötlusprogrammis tühjal veerul Ctrl+V (aseta). Vanad palkade veerud võib kustutada.
Minna kõrvalasuvasse veergu, vajutada Shift+Ctrl+V (aseta teisiti), võtta tühjaks märkeruut „Valemid“ (märkeruut „Arvud“ peab olema valitud) ning valida OK. Vanad palkade veerud võib kustutada.

Ülesanne 14

pilt

Teksti kirjutamisel kasutatakse erinevaid kirju (fonte). Mõni font on kannuskiri ehk seriifidega kiri (serif font), teine aga ilma seriifideta (sans serif font), vt. kõrvalasuvat joonist.

Märgi kõik õiged väited.

Sajandite jooksul on raamatuid trükitud seriifideta kirjas, aga seoses 19. sajandi romantismiga hakati tähti kaunistama ja kannuskirjad läksid moodi.
Arvatakse, et kannuskirjas trükitud raamatu lugemine on veidi kergem, kuna seriifid juhivad pilku piki trükirida.
Väikese teksti arvutiekraanil (nt. foorumites) näitamiseks tuleks eelistada kannuskirja.
Kui võrrelda seriifideta ja seriifidega kirju, on seriifideta kirjadel tähejoon sageli ühepaksune, seriifidega kirjadel aga mõned jooned paksemad, mõned peenemad.

Ülesanne 15

Rasterpildi mõõtmed on 10×10 pikslit ning pildi värvikaardil on 256 värvi. Kui suur on pildi andmeosa maht kõvakettal bittides? (Kasutatakse pakkimiseta failivormingut.)