Ülesanded 2014. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Millisel kümnendil võeti esmakordselt kasutusele tänapäevase "pilveandmetöötluse" põhimõtted, kus paljud kliendid kasutavad sidekanalite vahendusel ühiseid (jagatud) arvutusressursse?

1950. aastatel
1970. aastatel
1990. aastatel
2000. aastatel

Ülesanne 2

Kui kaua kehtivad Eesti seaduste järgi teose looja autoriõigused?

10 aastat teose loomisest
autori surmani
20 aastat pärast autori surma
70 aastat pärast autori surma

Ülesanne 3

Milliseid võimalusi pakub sülearvuti videokaart, millel on VGA ja TV-out liidesed?

Selle külge saab ühendada lisamonitori, et vaadata arvutist tulevat pilti suuremalt.
Selle külge saab ühendada televiisori, et vaadata arvutist tulevat pilti teleri ekraanil.
Selle külge saab ühendada antenni, et vaadata arvutis telesaateid.
Selle külge saab ühendada videokaamera, et filmitud materjali arvutisse laadida.

Ülesanne 4

Kobrastel on kalkulaator, millel on kaks ekraani ning kuus nuppu. Iga nupu peal on kirjas, mis tehte tulemus millisele ekraanile pannakse. Näiteks nupu A+B -> A vajutamisel tekib ekraanile A ekraanidel A ja B olevate arvude summa.

pilt

Milliste nuppude järjest vajutamine vahetab ära ekraanidel A ja B olevad arvud?

A+B -> A; A-B -> B; B-A -> A
A+B -> A; A-B -> B; A-B -> A
A+B -> B; B-A -> A; A-B -> B
A+B -> B; B-A -> B; B-A -> A

Ülesanne 5

Kopral on riiulil seitse jahukotti. Ta soovib need sorteerida raskuse järgi kergemast raskemaks ilma kottide sisse vaatamata. Tal on kaal, mille abil ta saab korraga võrrelda kahte kotti ning leida, kumb neist on raskem. See kaal aga ei ütle, kui palju üks või teine kott kaalub. Kobras on juba ära sorteerinud esimesed kolm kotti ning ta teab, et allesjäänud neli kotti on nendest kolmest raskemad.

pilt

Mis on vähim arv kaalumisi, millega saab allesjäänud kotid kindlasti ära sorteerida?

4
5
6
7

Ülesanne 6

Kobrastel on tehas (T), milles nad valmistavad ette palke tammi ehitamiseks. Sealt veavad nad palke kanaleid mööda uue ehitamisel oleva tammi (D) juurde. Igast kanalist saab ühe minuti jooksul läbi viia ainult kindla arvu palke, nagu joonisel näidatud. Kanalis saab liikuda ainult noolega näidatud suunas.

pilt

Mis on suurim palkide arv, mis võib ühes minutis tammini jõuda?

8
7
6
5

Ülesanne 7

Skautide juht kutsus neli skauti oma kontorisse, et nendega seal ükshaaval rääkida. Skaudid A, B, C ja D räägivad juhiga vastavalt 12, 3, 5 ja 5 minutit. Nad tulevad aga kontorisse korraga, seega mõned neist peavad enne ootama, kui nad juhiga rääkida saavad. Kui kohtumiste järjestus on A, B, C, D, siis ajakulu on järgnev:

AAAAAAAAAAAA        (A veetis kontoris 12 minutit)
............BBB       (B veetis kontoris 15 minutit)
...............CCCCC    (C veetis kontoris 20 minutit)
....................DDDDD  (D veetis kontoris 25 minutit)

Sellisel juhul oli nelja skaudi peale keskmine kontoris viibimise aeg (12+15+20+25)/4 = 72/4 = 18 minutit. Skautide juht soovib aga rääkida skautidega sellises järjestuses, et keskmine kontoris viibimise aeg oleks võimalikult lühike.

Millise järjestuse puhul on keskmine kontoris viibimise aeg väikseim?

A, C, D, B
B, C, D, A
B, A, D, C
Järjekord ei ole oluline.

Ülesanne 8

Males saab lipp liikuda horisontaalselt, vertikaalselt ning diagonaalselt. Ütleme, et ruut on kaetud, kui vähemalt üks laual olev lipp kas asub sellel ruudul või saab sinna ühe käiguga liikuda. Näiteks alloleval joonisel on halliga märgitud ühe lipu poolt kaetud ruudud.

pilt

Alloleval joonisel näidatud 5x5 lauale on paigutatud üks lipp.

pilt

Mis on vähim arv lippe, mille lisamisega saab katta kõik ruudud, kui olemasolevat lippu liigutada ei tohi?

1
2
3
4

Ülesanne 9

Koprad otsivad maa alt vett. Nad on paigutanud mikrofonid maapinnale punktidesse 1, 2, 3 ja 4. Nad võtavad puujuurika ning virutavad sellega pildil näidatud punktis vastu maad. Arvestame, et heli liigub nii õhus kui ka maa all sama kiirusega ning hajub ka sama vahemaa peale sama palju.

Maa all on mingil sügavusel savi ja soola kiht, mis peegeldab helilaineid. Koprad soovivad leida selle kihi kõrgemaid punkte, sest sealt võib leida põhjavett.

pilt

Mikrofonidest saadud signaalid lindistati arvutiga ning joonistati välja graafikutena.

Milline järgmistest graafikutsest vastab ülaltoodud joonisele?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Kobras leidis pööningult vana arvuti. Ta tahab kirjutada sellele programmi, mis liidaks kokku kaks arvu. Sellel arvutil on kolm registrit (mälupiirkonnad, mis hoiavad igaüks ühte arvu), nimedega R1, R2 ja R3. Sellele arvutile programmi kirjutamiseks tuleb sisestada käskude järjend.

Järgnevalt on loetletud masinal eksisteerivad käsud (i ja j tähistavad registrinumbreid ning q tähistab käsu asukohta käskude järjendis):

Zero(i) Paneb registrisse Ri arvu 0
Inc(i) Suurendab registris Ri olevat arvu 1 võrra
Dec(i) Vähendab registris Ri olevat arvu 1 võrra
Store(i,j) Kopeerib registris Rj oleva arvu registrisse Ri
Jump(i,j,q) Kui Ri ja Rj väärtused on võrdsed, jätkab käsust number q (vastasel korral järgmisest käsust)
JumpNeg(i,j,q) Kui Ri ja Rj väärtused ei ole võrsed, jätkab käsust number q (vastasel korral järgmisest käsust)

Milline järgnevatest käskude järjenditest tekitab registrisse R1 algseisus registrites R1 ja R2 olevate arvude summa?

1: Zero(3)
2: JumpNeg(1,3,5)
3: Inc(2)
4: Dec(1)
5: Jump(1,3,3)
6: Store(1,2)
1: Zero(3)
2: Jump(1,3,5)
3: Inc(2)
4: Dec(1)
5: JumpNeg(1,3,3)
6: Store(1,2)
1: Zero(3)
2: JumpNeg(1,3,5)
3: Inc(1)
4: Dec(2)
5: Jump(1,3,3)
6 Store(1,2)
1: Zero(3)
2: Jump(1,3,5)
3: Inc(1)
4: Dec(2)
5: JumpNeg(1,3,3)
6: Store(1,2)

Ülesanne 11

Kobras otsustas oma maja kaitsmiseks paigaldada oma välisuksele elektroonilise luku. Luku peal on hulk nuppe. Võtit saab keerata vaid siis, kui samal ajal all hoida kindlat nuppude kombinatsiooni. Kui nupp on alla vajutatud, saadab see välja elektrisignaali. Luku sees on kolme erinevat tüüpi elemente:

"MITTE" "JA" "VÕI"
pilt pilt pilt

Element "MITTE" väljastab elektrisignaali parasjagu siis, kui sellesse ei tule sisendiks signaali. Element "JA" väljastab signaali siis, kui kõikidesse selle sisenditesse tulevad signaalid. Element "VÕI" väljastab signaali siis, kui vähemalt ühte selle sisenditest tuleb signaal.

Näiteks järgmise luku puhul saab võtit keerata ainult siis, kui mõlemat nuppu all hoida.

pilt

Millist nuppude kombinatsiooni tuleb järgneval pildid kujutatud luku puhul all hoida, et lukku saaks avada?

pilt
A ja B
A, C ja D
A ja C
A, B ja C

Ülesanne 12

Kobras kaotas oma mobiili metsa ära. Ta läks oma mobiiliteenuse pakkuja juurde ning palus neilt abi oma mobiili leidmiseks. Õnneks oli ta mobiil sisse lülitatud ning talle anti teada mobiili kaugus erinevatest mastidest. Ta sai teada, et ta mobiil asub 6 ruudu kaugusel mastist X, 4 ruudu kaugusel mastist Y ja 4 ruudu kaugusel mastist Z. Kaugus mastist on minimaalne arv ruutudevahelisi servi, millest tuleb üle minna, et jõuda ruutu, kus mobiil asub.

pilt

Millises ruudus asub kopra mobiil?

F10
G7
E9
H8

Ülesanne 13

pilt

Mis on tabeli lahtris C3 oleva vea põhjus?

Analysis Toolpak ei ole sisse lülitatud
Valemis on süntaksiviga
Valemis on semantikaviga
Arvutis on viirus

Ülesanne 14

Kopral on paljude ridadega andmefail.

Alguses on faili esimesed read sellisel kujul:

((42*3)+5),8,#5,72
((33*2)+4),9,#4,33
((25*6)+7),3,#3,17
((70*1)+2),5,#3,11
((12*5)+5),3,#2,10
((12*3)+5),8,#5,72
((23*2)+4),5,#4,23
((35*6)+1),2,#6,14
((50*1)+2),5,#3,15
((22*5)+5),3,#2,10
   

Kobras soovib saada faili järgnevale kujule:

(42+3)*5:8,5:72
(33+2)*4:9,4:33
(25+6)*7:3,3:17
(70+1)*2:5,3:11
(12+5)*5:3,2:10
(12+3)*5:8,5:72
(23+2)*4:5,4:23
(35+6)*1:2,6:14
(50+1)*2:5,3:15
(22+5)*5:3,2:10
   

Kuna fail on väga suur, soovib kobras selle vajalikule kujule viia ainult "Otsi ja asenda" funktsiooni kasutades. See funktsioon võimaldab tal asendada ühe märgijada kõik esinemised mingi muu märgijadaga.

Millised asendused peab kobras tegema, et saada fail vajalikule kujule?

Sisesta vastus allolevasse tabelisse. Tabeli lõpus võivad mõned read ka tühjaks jääda.

SammMida otsidaMillega asendada
1
2
3
4
5
6
7

Tulemus:

   

Ülesanne 15

Milline järgnevatest vormingutest ei sobi pildi korduvaks muutmiseks ja muudetud versiooni uuesti salvestamiseks?

GIF
JPEG
PNG
Kõik sobivad