Ülesanded 2007. aasta võistluselt Kobras

Grupp: Juunior

Ülesanne 1

Aasta 1993 märgib tähtsa võrgutehnoloogia esilekerkimist. Mis tehnoloogia see on?

FTP
WWW
P2P (Torrent)
E-post

Ülesanne 2

Sa soovid saata e-kirja kümnele adressaadile. Samas, kirja saajad ei tohiks näha, kellele see e-kiri veel saadeti. Milline on kõige tõhusam viis selle probleemi lahendamiseks?

Saadad e-kirja kümme korda, kirjutades iga kord vajaliku adressaadi TO-väljale.
Saadad e-kirja ühe korra, kusjuures üks adressaat on TO-väljal ning ülejäänud üheksa CC-väljal.
Saadad e-kirja ühe korra, kusjuures TO-välja jätad tühjaks ja kirjutad kõik kümme aadressi BCC-väljale.
Moodustad oma meiliprogrammis aadressirühma kümne aadressiga ja kirjutad TO-väljale selle aadressirühma nime.

Ülesanne 3

Mälumoodul sisaldab kaheksa kiipi, millest igaühe maht on 256 megabitti. Milline on kogu mooduli maht megabaitides?


Ülesanne 4

On antud kolm pesa, millest igaüks võib sisaldada objekte paigutatuna kindlas järjekorras. Objekte paigutatakse ümber korraldusega

popush (x, y);
mille tähendus on: võta pesast x pealmine objekt ja paiguta see objekt pessa y pealmiseks.

Millise operatsioonide jadaga saab vasakul asuvast olukorrast saavutada paremal asuva olukorra?

pilt pilt
popush (C, B); popush (A, C); popush (A, B);
popush (A, B); popush (C, B); popush (A, C);
popush (C, B); popush (A, B); popush (A, C);
popush (B, C); popush (C, B); popush (A, B);

Ülesanne 5

Alljärgnevalt on kirjeldatud algoritm, mille abil on võimalik ristkülikus külgedega m ja n luua labürint (m ja n on arvust 2 suuremad täisarvud).

  1. Moodustame ristkülikus m×n võre. Võre iga sõlme nimetame ruumiks ning nummerdame ruumid arvudega 1 kuni mn.
  2. Ühendame kaks kõrvutist ruumi, millel on erinevad numbrid, eemaldades ühe nendevahelise seina.
  3. Nummerdame uue (ühendatud) ruumi väiksemaga komponentide numbritest.
  4. Kordame sammusid 2. ja 3. niikaua, kuni on järel ainult üks ruum. Selle number on muidugi 1.

Näide:
pilt

Milline järgnevatest labürintidest on võimalik pärast seda, kui algoritm on oma töö lõpetanud?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 6

Esromi keeles kasutatakse kirjutamiseks vaid viit eri tähte: E, S, R, O ja M. Esromikeelsed tekstid sisaldavad keskmiselt 14% tähti E, 18% tähti S, 25% tähti R, 18% tähti O ja 25% tähti M. Millise morsekoodi abil saab esromikeelseid sõnumeid edasi anda kõige lühemal viisil • ja – märkide jadana?

E = • • •, S = • –, R = •, O = – •, M = –
E = – •, S = – –, R = • •, O = •, M = –
E = •, S = –, R = – –, O = • –, M = • •
E = – –, S = • –, R = –, O = – •, M = •

Ülesanne 7

Peetril on kohustus järjest üles kirjutada kõik tähed, mida ta oma teel leiab. Milline järgnevatest sõnadest ei saa olla Peetri kirjutis, kui Peeter liigub ainult joonisel antud nooli mööda algusest lõpuni?
pilt

abaabba
ba
abaaab
aab

Ülesanne 8

Antud arvutivõrgus on seitse arvutit, mis on ühendatud teatud pikkustega kaablite abil.
pilt

Mõned kaablitest võib eemaldada, rikkumata nõuet, et kõigi arvutite vahel peab ühendus olema. Milline on vähim võimalik kaablite pikkuste summa sellises „nuditud” võrgus?

14
16
18
20

Ülesanne 9

Millised arvud tuleb paigutada lahtritesse B3 ja C3, et alast A1:C3 saada antud mulldiagramm?

pilt pilt
B3 kohale 6, C3 kohale 5
B3 kohale 5, C3 kohale 6
B3 kohale 9, C3 kohale 16
B3 kohale 16, C3 kohale 9

Ülesanne 10

Anne saadab Jürile alati puhkuselt postkaardi. Et hoida kaardile kirjutatut salajas, asendab Anne tegelikud tähed mingite teiste tähtedega. Millise võtme abil saab dešifreerida Anne kirjutise, kui postkaardil on kirjutis AOEGJD BFGLCBJE BFCK?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 11

Oletame, et ilma kohta kehtib reegel „Kui täna on päikesepaisteline ilm, siis on ka homme päikesepaisteline.”

Täna on päikesepaisteline ilm. Millised järgmistest väidetest on õiged?

Alati on päikesepaisteline ilm.
Eile oli päikesepaisteline ilm.
Tänasest alates on alati päikesepaisteline ilm.
Kunagi enam pole päikesepaistelist ilma.

Ülesanne 12

Järgneval skeemil on kujutatud keerukas kahetasandiline ristmik. Näiteks, lähenedes ristmikule Tartust ja soovides pöörata Puhja poole, teeb auto 90-kraadise pöörde. Ent kui tahta suunduda tagasi Tartu suunas, tuleb pöörata paremale kokku 540 kraadi. Oluline on, et seda tüüpi ristmikel pööratakse ainult paremale.
pilt

Sa lähened ristmikule Valga poolt ja soovid minna Vellaverre. Mitu kraadi pead Sa autoga paremale pöörama?

315 kraadi
675 kraadi
765 kraadi
1035 kraadi

Ülesanne 13

Millised alljärgnevatest valemitest lahtrisse B5 kirjutatuna annavad sinna väärtuse TRUE?
pilt

AVERAGE(A1:B2)=AVERAGE(A1:B4)
COUNT(A1:B2)=COUNT(A2:B3)
SUM(A1:B4)=SUM(A1:B3)
SUM(A1:B2)=SUM(A1:A4)

Ülesanne 14

Tekstitöötlusprogrammis on tarvis vasakul asuvast loetelust lähtuvalt saada paremal asuv loetelu. Millist nuppu selleks tööks tarvis ei ole?

pilt pilt
pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 15

Pildi suurus on 40×50 pikslit. Pilt võtab mälus (see tähendab, pakkimata kujul) ruumi 2000 baiti. Järelikult pildil on võimalik kasutada…

16 eri värvust
256 eri värvust
1024 eri värvust
rohkem kui 65 tuhat eri värvust