Ülesanded 2007. aasta võistluselt Kobras

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Eesti koolidesse jõudsid alates 1990. aastast omamaised personaalarvutid „Juku”. Kui suur oli nende arvutite operatiivmälu maht?

4 kB
64 kB
2 MB
1 GB

Ülesanne 2

Windowsis leviv arvutiviirus põhjustas failisüsteemi riknemise, mis tähendab, et arvuti ei käivitu enam. Arvuti on tuttuus, mis tähendab, et müügigarantii kehtib. Kes peaks remondikulud kompenseerima?

arvuti edasimüüja
kõvaketta tootja
Microsoft
mitte keegi

Ülesanne 3

Kobras ostis välise kõvaketta. Tootja väidab, et sellele mahub 20 gigabaiti informatsiooni, aga pärast kasutuselevõtmist selgus, et vaba kettaruumi on ainult 19 gigabaiti. Milline (millised) on võimalik(ud) selgitus(ed) sellele segadusele?

Üks gigabait on reserveeritud failisüsteemi kirjeldamiseks.
Kõvaketta tootja kasutab 1 GB tähenduses 1 miljard baiti, operatsioonisüsteem aga tähenduses 10243 baiti.
Üks gigabait on reserveeritud alglaadesektori (boot sector) jaoks.
Gigabaitide arvu esitas tootja mingis teises arvusüsteemis.

Ülesanne 4

Joonisel on kirjeldatud algoritm. Ristkülikutes on täidetavad käsud, rombi sees on tingimus, millest lähtuvalt otsustatakse, kuhu suundub täitmisjärg. Kirjutis ← tähendab, et arvutatakse sellest paremale jääv suurus välja ja antakse see väärtus vasakul asuvale muutujale.
pilt

Milline tingimus kirjutatuna rombi sisse jätab algoritmi lõpmatult tööle?

A = 46
B = 100
A < B
A > B * 100

Ülesanne 5

Kobras alustab kõndimist positsioonist 0. Igal sekundil kobras kas liigub ühe sammu või liigub nii palju sammusid, kui ta seni teinud on.

Näiteks seitsme sammu tegemiseks saab kasutada mõnda järgnevatest võimalustest:

Milline järgnevatest väidetest on väär?

Seitsme sammu tegemiseks võib kuluda rohkem aega kui 16 sammu tegemiseks.
Kobras saab teha mistahes arvu sammusid.
Vähim võimalik aeg, millega saab teha 11 sammu, on 8 sekundit.
5 sekundiga pole võimalik teha 15 sammu.

Ülesanne 6

Mitmel eri viisil on võimalik joonisel toodud kujundit joonistada ühe joonega pliiatsit paberilt tõstmata?
pilt


Ülesanne 7

Nimetame Alfiks sõnet (tekstilist suurust), mis rahuldab järgmisi tingimusi:

  1. ab on Alf,
  2. kui α on Alf, siis bαb on Alf,
  3. kui α on Alf, siis αaa on Alf,
  4. kui α1 ja α2 on Alfid, siis α1α2 on Alf,
  5. mistahes Alfi loomisel on kasutatud ainult reegleid 1.–4.

Milline järgnevatest sõnedest ei ole Alf?

bbabbaab
bbabbabb
bbabbaaa
bbabbbaa

Ülesanne 8

Kobras kodeerib sümbolid kahendkoodi järgmisel viisil: „A” kood on „1”, „B” kood on „011” ja „C„ kood on „010”. Näiteks koodi „01011011” tähendus on „CAAB”.

Kobras soovib lisada täiendava koodi tähe „D” jaoks sellisel viisil, et dekodeerimine oleks alati ühene. Näiteks „11” ei sobi „D” koodiks, kuna siis oleks „AAB” ja „DB” koodid samad.

Milline on sobiv kood tähe „D” jaoks?

„101”
„110”
„01110”
„00”

Ülesanne 9

Puukujulise struktuuri
pilt
saab üles märkida kirjutisega pilt. Millise puu ülesmärkimiseks sobib kirjutis pilt?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Koprakoodis on võtmeks kahendarvude tabel.
pilt

Näide koprakoodis sõnumi dešifreerimisest:
pilt

Mis on peidus järgmises koprakoodiga šifreeritud tabelis?
pilt


Ülesanne 11

Öeldakse, et loogikaskeemid on üksteisega samaväärsed, kui mistahes samade sisendikomplektide korral on väljundid ühesugused. Sealjuures sisendi ja väljundina kasutatakse kõrget ja madalat signaali ning tehteid NOT, AND ja OR. Tehete tähendused:

Üks järgmistest loogikaskeemidest ei ole ülejäänud kolmega samaväärne. Milline?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 12

Logo-keeles on järgmised korraldused:

Mitu korraldust võib kirjutada samale reale üksteise kõrvale, samuti võib repeat-korralduses nurksulgudes oleva osa paigutada järgmisele reale. Enne korralduste täitmist vaatab kilpkonn ülespoole.

pilt
Kilpkonn joonistas õie kroonlehe ning pärast korralduste täitmist paiknes uuesti algpunktis, vaadates ülespoole. Korraldused olid järgmised:
repeat 2 [repeat 90 [forward 1 right 1] … ]

Milline korraldus peab asuma kolme punktiga tähistatud lüngas?

right 180
right 90
forward 5
left 90

Ülesanne 13

Milline valem tuleb tabelitöötlusprogrammis paigutada lahtrisse B2 ning automaatselt täita kuni lahtrini B13, et nendest andmetest saada joonisel kujutatud diagramm?

pilt pilt
=ABS(IF(A2<1; -A2-3; A2-5))
=IF(ABS(A2)<1; -A2-3; A2-5))
=IF(A2<1; ABS(A2-3); A2-5))
=ABS(A2-1);

Ülesanne 14

Tekstitöötlusprogrammis sisestati tekst:

Kiri on paindlik materjal ja kergesti võib seda ka valesti kasutada. See ei tähenda, et ei oleks vaja kunagi riskida, kuid ometi peaks teadma, milles peituvad ohud.

Valiti menüüst Redigeeri korraldus Asenda…, sisestati järgnevad andmed ja valiti Asenda kõik. Mitu asendust toimus?
pilt

0
2
3
4

Ülesanne 15

Jaana skaneeris 3×4-sentimeetrise passifoto arvutisse lahutusvõimel 600 dpi, kasutades 8-bitist halltoonides režiimi. Milline on ligikaudne pakkimata pildifaili maht kettal?

30 kB
450 kB
700 kB
4300 kB