Ülesanded 2009. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Milline järgnevatest oli esimene elektronarvuti Eesti pinnal?

ENIAC, 1945
BESM, 1953
Ural 1, 1959
Minsk-22, 1966

Ülesanne 2

Keegi püüab teatud portaalis esineda Koprana ja vajutab seal portaalis pidevalt nuppu „Kas unustasid salasõna?”. Iga kord saab Kobras selle tulemusena e-kirja ja sisselogimisel selgub, et parool on muutunud. Mis täpsemalt toimub, kui seda nuppu vajutatakse?

Olemasolev parool saadetakse e-postiga kasutajale.
Küsitakse turvaküsimus ning kui vastus on õige, siis lubatakse tekstikasti sisestada uus parool.
Süsteem muudab parooli ära tundmatuks juhuslikuks parooliks ning saadab selle e-posti teel kasutajale.
Süsteem saadab kasutajale e-postiga lingi leheküljele, kus ta saab sisestada uue parooli.

Ülesanne 3

Lauril on vana võrgukaart, millele ta ei leia kuidagi draiverit, kuna ta ei tea kaardi tootjafirma nime. Lauri sõber käivitas arvuti mingilt laserplaadilt ja sisestas teatud käsud, mille tulemus näeb välja järgmine.

eth0   kapseldus:Ethernet HWaddr 00:02:44:96:EE:66
     inet aadress:192.168.1.1 bcast:192.168.1.255 mask:255.255.255.0
     inet6 aadr: fe80::202:44ff:fe96:ee66/64 skoop:ühendus
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 meetrika:1
     RX pakette:3906 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 kaadri vigu:0
     TX pakette:5284 vigu:0 ära visatud:0 ületäit:0 carrier:0
     kollisioone:0 txqueuelen:1000
     RX baite:594404 (580.4 KiB) TX baite:5287414 (5.0 MiB)
     katkestus:11 baasaadress:0x1400

Milline nendest suurustest võimaldab Lauril teada saada kaardi tootjat?

eth0
00:02:44:96:EE:66
192.168.1.1
255.255.255.0

Ülesanne 4

Kobras oskab sõnades tähti ümber paigutada selliselt, et vahetab sõna esitähe ja mingi teise tähe. Näiteks sõnast jalgratas võib Kobras ühe sammuga saada sel moel sõna talgrajas.

Milline on vähim arv samme, et Kobras saaks sõnast kobras sõna sabrok?

3
4
5
6

Ülesanne 5

Teatud programmeerimiskeeles on kaks muutujat x ja y, milles saab hoida täisarvulisi väärtusi. Lisaks on võimalik kasutada liitmist, lahutamist ja omistamist. Omistamise käigus arvutatakse välja omistussümbolist := paremal asuva avaldise väärtus ning see antakse vasakul asuva muutuja väärtuseks. Näiteks korralduse x := y + 1 täitmise järel on muutujasse x salvestatud y väärtusest ühe võrra suurem arv.

Milline koodilõik vahetab muutujate x ja y väärtused mingit täiendavat muutujat kasutamata?

x := y
y := x
x := x + y
y := xy
x := xy
x := x + y
y := x + y
x := xy
niiviisi kahe muutuja väärtust polegi võimalik vahetada.

Ülesanne 6

On antud neli kaardipakki, millest igaühes on kaheksa kaarti. Kaks mängijat käivad kordamööda. Käigu tegija jagab mingi kaardipaki kaheks (mitte tingimata täpselt pooleks). Võitja on see mängija, kelle käigu järel pole enam ühtki pakki, mida saaks poolitada.

Kumb mängija Sa sooviksid olla, et võiksid kindlasti võita?

Soovin olla alustaja.
Soovin olla teisena käija.
Võin kindlasti võita nii esimesena kui ka teisena käies.
Kumbki mängija ei saa seda mängu kindlasti võita.

Ülesanne 7

pilt

Eesmärk on joonistada paremal toodud kujund ühekordse joonega pliiatsit paberilt tõstmata. (Lõikude otspunkte võib mitu korda läbida.) Kas see on võimalik? Kui jah, siis millisest punktist peab alustama?

punktist A
punktist B
punktist C
kujundit ei saa ühekordse joonega pliiatsit paberilt tõstmata joonistada

Ülesanne 8

pilt

Iga sümbol mõistatusruudus väljendab täisarvu. Väljaspool ruutusid on vastavate ridade ja veergude arvude summad. Milline on ringikese arvuline väärtus?


Ülesanne 9

Ulubulu keeles on samad täis- ja kaashäälikud, mis eesti keeleski, aga silbitamine toimub teisiti. Tähistagu T täishäälikut ja K kaashäälikut ning tärn tähendab, et eelnevat tüüpi sümbolit võib esineda 0 või enam korda. Näiteks KTK* võib tähendada „last” või „me”.

Ulubulu keeles rahuldab iga silp skeemi K*T või TK*. Jaota sidekriipsude abil silpideks Ulubulu keele sõna prokrastiniant


Ülesanne 10

Mahuka mitmekorpuselise hoone arhitektid leiutasid kabinettide tähistamiseks järgmise süsteemi. Korpuse numbrile järgneb korruse number ning lõpuks tuleb kabineti number sellel korrusel. Korpuste, korruste ja kabinettide nummerdus algab ühest. Näiteks kabinet 2, mis asub 3. korrusel 4. korpuses, saab tähise 432.

Hoones on 5 korpust, igaühes 12 korrust. Igas korpuses esimesel korrusel on 120 kabinetti, ülejäänutel aga 80 kabinetti. Järgmistest kabinetitähistest ainult üks kirjeldab kabineti üheselt. Milline?

1122
11111
1131
1113

Ülesanne 11

pilt

On antud kahest üldsisendist (A ja B), ühest üldväljundist, kuuest elemendist ja juhtmetest koosnev loogikaskeem. Skeemi juhtmetel võib olla kõrge või madal nivoo.

Arvude 1 kuni 3 kohal peavad olema elemendid, millel on üks sisend (tähistatud noolega) ja mis võivad olla järgmist tüüpi:

Arvude 4 kuni 6 kohal peavad olema elemendid, millel on kaks sisendit ja mis võivad olla järgmist tüüpi:

Skeem peab töötama järgmise tabeli kohaselt.

Sisend ASisend BVäljund
madalmadalkõrge
madalkõrgemadal
kõrgemadalmadal
kõrgekõrgekõrge

Milline elementide kombinatsioon seda võimaldab?

1=NOT, 2=NOT, 3=NOT, 4=OR, 5=OR, 6=OR
1=EQ, 2=EQ, 3=EQ, 4=AND, 5=AND, 6=AND
1=EQ, 2=EQ, 3=NOT, 4=AND, 5=AND, 6=OR
1=NOT, 2=NOT, 3=EQ, 4=OR, 5=OR, 6=AND

Ülesanne 12

Kobras kujundab Tammipüstitajate Ühingu aastakoosoleku jaoks logo, mis võiks tema arvates välja näha selline:
pilt

Mitu ristkülikut on sellise logo koostamiseks minimaalselt tarvis vektorgraafikaprogrammis joonisele paigutada?

4
5
6
8

Ülesanne 13

Kopral oli rahvusvahelise informaatikaolümpiaadi tulemuste tabel.

Rank Contestant Country Score 11Ilya RazenshteynRussia455
1Tomasz KulczyńskiPoland574 12Bo-Jhang HoChinese Taipei432
2Yi YangChina555 13Daniyil NeyterUkraine430
3Hua-yang GuoChina525 14Iskren ChernevBulgaria424
4Goran ŽužićCroatia514 15Vladislav EpifanovRussia420
5John PardonUnited States510 15Zhomart SadykovKazakhstan420
6Marcin AndrychowiczPoland504 17Bakytzhan BaizhikenovKazakhstan415
6Mu YangChina504 18Sepideh MahabadiIran409
8Qi-feng ChenChina483 19Toshiki KataokaJapan404
9Andrey KolosovRussia462 20 Henadzi Karatkevich Belarus 401
9Richard McCutchenUnited States462

Kobras filtreeris tabelist mõningaid andmeid ja sai järgmise tulemuse.

Rank Contestant Country Score
1Tomasz KulczyńskiPoland574
19 Toshiki Kataoka Japan 404

Millist filtrit Kobras kasutas? Tärn tähistab 0 või enam suvalist sümbolit. Kõik filtrid on tõstutundetud.

Veerg: Country; filter: *an*
Veerg: Score; filter: *4
Veerg: Contestant; Filter: *k*k*
Veerg: Contestant; Filter: *to*

Ülesanne 14

Tekstitöötlusprogramm pakub järgmisi võimalusi:

Kodutööks peavad Eve ja Peeter kirjutama nelja alapealkirjaga essee. Mõlemad vormindasid kõik neli alapealkirja Times 16-punktises kirjas, aga Eve defineeris selleks spetsiaalse laadi, Peeter tegi kõik käsitsi. Koolis selgus, et pealkirjad tuli siiski vormindada Arial 14-punktises kirjas. Mitu operatsiooni peavad Eve ja Peeter kooli arvutiklassis kiiresti läbi viima, et kodutööd siiski esitada?

Eve: 4, Peeter: 12;
Eve: 4, Peeter: 5;
Eve: 2, Peeter 12;
Eve: 2, Peeter 5.

Ülesanne 15

Milline fail võidakse leida, kui Windowsi failisüsteemi otsimootorisse sisestatakse järgmine meta-avaldis:
*???AS.*

NMAS.DLL
ASTMP.DLL
MDMTEXAS.INF
NMTAST.DLL