Ülesanded 2010. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Moore'i seadus väidab, et iga 18 kuuga suureneb elektroonikatööstuses elementide arv pindalaühiku kohta ...

kaks korda
miljoni elemendi võrra
kümme korda
miljon korda

Ülesanne 2

Milline järgmistest lausetest kirjeldab kõige täpsemalt terminit avatud lähtekoodiga tarkvara?

Avatud lähtekoodiga tarkvara on alati tasuta.
Avatud lähtekoodiga tarkvaraga kaasneb alati täpne informatsioon selle kohta, kuidas see tarkvara on loodud ning kuidas seda muuta.
Avatud lähtekoodiga tarkvara saab alla laadida pakkimata kujul.
Avatud lähtekoodiga tarkvara tekitab selliseid väljundfaile, mida saab lihtsasti lugeda suvalise tekstitoimetiga (nt Notepad).

Ülesanne 3

Kopra digitaalne kahendkell näitab aega 1001:101010. Pärast 10101 kahendminutit kohtub Kobras Känguruga. Mis aega näitab Känguru tavakell sel hetkel kui nad kohtuvad?

9 h 42 min
9 h 45 min
10 h 3 min
10 h 31 min

Ülesanne 4

pilt

Kopramaal on käigus kaks rongiliini: roheline rong liigub peatuste Mets (1) ning Kindlus (3) vahel, sinine rong liigub peatuste Veehoidla (2) ning Kindlus (3) vahel. Punktis (5) on kivi, mis reguleerib rongiliiklust. Kivil on kaks külge, üks valge, teine must. Rongijuhid saavad kivi pöörata vaid siis, kui rong peatub punktis (5).

Kopraraudteel kehtivad kaks liikuseeskirja.

Esimene eeskiri:
Kindluse peatusesse sõitmiseks

Milline teine reegel peab kehtima, et Kopraraudteel ei oleks ummikuid ning ei toimuks kokkupõrkeid?

Liigu punkti (4) ning pööra kivi valgeks.
Liigu punkti (2). Kui kivi on must, pööra kivi valgeks.
Liigu punkti (4). Roheline rong võtab suuna Metsa peatusse, sinine rong Veehoidla peatusse. Liigu punkti (5) ning pööra kivi valgeks.
Liigu punkti (4). Roheline rong võtab suuna Metsa peatusse, sinine rong Veehoidla peatusse. Liigu punkti (5). Kui kivi on valge, pööra kivi mustaks.

Ülesanne 5

Järgmist süntaksit kasutatakse, et defineerida arvuloendi teisendusi

[avaldis FOR x IN loend]

Siin avaldis peab olema mingi matemaatiline avaldis, mis sisaldab muutujat x. Iga muutuja x väärtuse jaoks loendist loend arvutatakse avaldise väärtus ning tekitatakse uus loend.

Näiteks
[x + 1 FOR x IN 1,2,3,4,5] defineerib loendi „2,3,4,5,6“.

Milline avaldis peaks paiknema kolme punkti asemel, et saadud arvud oleks kahanevalt järjestatud?

[x2 FOR x IN [ ... FOR x IN 1, 2, 3, 4]]

2x + 1
x - 2
x + 5
x - 10

Ülesanne 6

Kopral on kolm münti. Need on asetatud lauale nii, et nähtaval on kiri. Kobras tahab, et kõigil müntidel oleks nähtaval kull. Ta saab münte ümber pöörata ainult järgmisel moel: võtab kaks münti ning pöörab nad korraga ümber.

Mitu pööret on vaja vähemalt teha, et kõigil müntidel oleks nähtaval kull?

3
7
10
see ei ole võimalik

Ülesanne 7

Pildil olev kangkaalude süsteem ei ole tasakaalus. Kui palju raskusi tuleb minimaalselt välja vahetada, et süsteem (ning ka kõik alamsüsteemid) tasakaalus oleks?

pilt


Ülesanne 8

Kurrunurruvuti saarel kasvab üks eriline puu. Tema tüvi hargneb kaheks haruks ning iga haru omakorda kaheks. Kõik puu võrsed lõpevad lehega. Igal aastal kasvab lehe asemele kaks uut võrset, mille otsa kasvavad jällegi lehed. Esimesel aastal oli puul seega üks leht, teisel aastal kaks jne (vt vasakpoolset joonist).

Kord juhtus nii, et üks puu võrsetest murdus ära ning uut võrset asemele ei kasvanud. Siiski on ka praegu võimalik langenud lehtede järgi kindlaks teha, kui vana on puu ning millal võrse murdus. Näiteks, kui võrse oleks murdunud kolmandal aastal ning puu oleks praegu 5 aastat vana, siis oleks sellel 16 lehe asemel 12 lehte (vt parempoolset joonist).

pilt   pilt

Sel aastal oli puul 62 lehte. Millal võrse murdus?

eelmisel aastal
üle-eelmisel aastal
kui puu oli 3-aastane
kui puu oli 4-aastane

Ülesanne 9

pilt

Kuus arvutiteadlast elavad majas, kus on kuus korterit numbritega 1 kuni 6. Kohalikud seadused näevad ette, et maja sissepääsu juures peab väljas olema elanike nimekiri koos igaühe korterinumbriga.

Elanikud otsustasid koostada nimekirja mittetraditsioonilisel moel. Elanike nimekiri nägi välja selline, nagu parempoolsel joonisel.

Jaan müüs oma korteri Janele. Kuidas tuleks joonist muuta, et kehtima jääks olemasolev süsteem ning muudatused oleks minimaalsed?

pilt
pilt
pilt
pilt

Ülesanne 10

Kobras otsustas minna suveks oma isa keemiatehasesse praktikale. Ta analüüsis sealsete tootmisliinide tootlikkust ning avastas, et mitmed osakonnad töötavad allpool oma võimete piire, kusjuures süüdi on selles üks konkreetne osakond, mida nimetame pudelikaelaks.

Kopra käsutuses olid järgmised andmed osakondade väljalaskevõimsuste kohta.

pilt

Milline järgmistest väidetest on tõene?

Kui suurendada pudelikaelaks oleva osakonna tootlikkust 20 liitri võrra tunnis, suureneks kogu tehase tootlikkus 30 l/h
Kui suurendada pudelikaelaks oleva osakonna tootlikkust 30 liitri võrra tunnis, suureneks kogu tehase tootlikkus 45 l/h
Kui suurendada pudelikaelaks oleva osakonna tootlikkust 10 liitri võrra tunnis, suureneks kogu tehase tootlikkus 15 l/h
Kui suurendada pudelikaelaks oleva osakonna tootlikkust 15 liitri võrra tunnis, suureneks kogu tehase tootlikkus 30 l/h

Ülesanne 11

Isiku esivanemateks nimetame tema ema, isa, vanavanemaid, vanavanemate vanemaid jne. Joonisel kujutatud sugupuus on Mari Raineri vanavanaema, seega kõik peale Margiti on Rainerile esivanemateks.

pilt

Kobras soovib kirjutada programmi, mis tuvastaks, kas isik X on isiku Y esivanem. Kobras saab kasutada järgmisi funktsioone.

Kobras defineeris funktsiooni OnLapselaps, mis teeb kindlaks, kas üks isik on teise lapselaps.

Kuidas defineerida funktsioon OnEsivanem, mis tuvastaks, kas üks isik on teise esivanem või mitte?

A OnEsivanem C = leidub B, et (A OnVanem B ja B OnVanem C)
A OnEsivanem C = leidub B, et (A OnEsivanem B ja B OnEsivanem C)
A OnEsivanem C = leidub B, et (A OnVanem C või (B OnVanem C ja A OnEsivanem B))
A OnEsivanem C = leidub B, et (A OnEsivanem B ja B OnVanem C)

Ülesanne 12

Joonistusrobot tunneb järgmisi käsklusi:

Sea vastavusse käsklused ning roboti joonistatud pildid.
a) korda 4 [vasakkaar]
b) korda 4 [paremkaar paremale 90]
c) korda 4 [vasakkaar paremale 90]
d) korda 4 [paremkaar paremale 180]

pilt pilt
pilt pilt


Ülesanne 13

Lahtrisse C2 on kirjutatud valem =A1+2*$E$37 (vt pilti). Kui kopeerida selle lahtri sisu lahtrisse D3, siis mis arv paikneks lahtris D3?

pilt

71
69
73
pildil olevate andmete põhjal ei ole seda võimalik öelda

Ülesanne 14

Kobras kirjutas tekstiredaktorisse ühe Juhan Liivi luuletuse, vajutas nupule ¶ ning nägi ekraanil järgmisi sümboleid.

Paju·otsast·patsatas↵
lobjakuda,¶
lepa·otsast·latsatas↵
sula·lunda.¶
Hüüti·õhus·üleval:↵
kuulen,·kuulen.¶
Mina·tulen·kevade,↵
tulen,·tulen!¶

Kobras märkis ära kogu teksti ning asus seda vormindama. Vasakpoolsel pildil on näha algsed lõigu seaded, parempoolsel pildil Kobrase valitud seaded.

pilt  pilt

pilt

Nimetame luuletuse kõrguseks esimese rea ülemise baasjoone ning viimase rea alumise baasjoone vahelist kaugust väljatrükil. Mitme cm võrra muutus luuletuse kõrgus?

suurenes 6 cm võrra
suurenes 4,5 cm võrra
kõrgus ei muutunud
suurenes 8 cm võrra

Ülesanne 15

Kas järgmine väide on tõene?

Leidub pakkimisprogramm, mis suudab pakkida suvalise faili nii, et pakitud faili suurus oleks väiksem kui x, kusjuures lahti pakkides on fail esialgsega identne.

Tõene juhul x=1 MB
Tõene juhul x=1 GB
Tõene juhul x=1 TB
Väär