Ülesanded 2011. aasta võistluselt Kobras (lõppvoor)

Grupp: Seenior

Ülesanne 1

Maailma esimene programmeerija Ada Lovelace tegutses

19. sajandi I poolel (1800–1850)
19. sajandi II poolel (1850–1900)
20. sajandi I poolel (1900–1950)
20. sajandi II poolel (1950–2000)

Ülesanne 2

Kobraste riigis on seadusega lubatud vähemalt 16-aastastel kodanikel tarbida kergeid alkohoolseid jooke, nooremate kui 16-aastaste jaoks aga on see keelatud. Et koolipeol oleks siidri ja šampanja müüki kergem korraldada, saavad vähemalt 16-aastased õpilased sisenemisel vastava randmepaela.

Igal õpilasel on õpilaspilet, millel on foto ning vöötkood unikaalse numbriga. See number on kooli andmebaasis seotud õpilase andmetega. Uksel kontrollib vastutav õpetaja foto järgi, et pilet on õpilase enda oma ning skaneerib siis vöötkoodi arvutisse. Seejärel saadakse programmilt vastus, kas randmepael väljastada või mitte.

Milliseid andmeid kooli andmebaasist ei ole vaja kasutada selleks, et randmepael korrektselt väljastada?

õpilase perekonnanimi
õpilase unikaalne number
märge, kas õpilane on juba saanud randmepaela või mitte
õpilase sünnikuupäev

Ülesanne 3

Milline/millised järgmistest tegevustest vajab ID-kaardi digiallkirjastamise (PIN2) parooli?

ID-kaardi abil oma isiku tõendamine piiriületusel
kodanikuportaali eesti.ee sisenemine
internetipangas oma kontoseisu ja maksete ajaloo vaatamine
internetipangas makse kinnitamine

Ülesanne 4

Teatud programmeerimiskeeles on funktsioon R7(), mis tagastab juhuslikult valitud täisarvu lõigult 1 kuni 7, kusjuures igaüks seitsmest arvust võib tulla võrdse tõenäosusega.

Kobras Ada peab koostama funktsiooni R2(), mis tagastab ühe väärtustest JAH või EI võrdse tõenäosusega. Ta kasutab selleks funktsiooni R7(). Milline järgnevatest funktsioonidest R2() ei tööta korrektselt?

funktsioon R2() {
  lõpmatu tsükkel {
    tmp:= R7();
    kui (tmp <= 3) tagasta "JAH";
    kui (5 <= tmp) tagasta "EI";
  }
}
funktsioon R2() {
  lõpmatu tsükkel {
    tmp:= R7();
    kui ((3 <= tmp) ja (tmp <= 5)) tagasta "JAH";
    kui ((tmp == 1) või (tmp == 2) või (tmp == 7)) tagasta "EI";
  }
}
funktsioon R2() {
  lõpmatu tsükkel {
    tmp:= R7();
    kui (4 <= tmp) tagasta "JAH";
    muul juhul tagasta "EI";
  }
}
funktsioon R2() {
  lõpmatu tsükkel {
    tmp:= R7();
    kui (tmp == 6) tagasta "JAH";
    kui (tmp == 7) tagasta "EI";
  }
}

Ülesanne 5

Kobras Kalle siseneb käigustikku, kus on mitmeid koopaid, mis on omavahel ühendatud käikudega. Käigud on ühesuunalised: Kalle saab liikuda ainult vasakult paremale ja alt üles.

Igas koopas on mõned pähklid (nende arvud on skeemil näidatud valgega). Kalle soovib üles korjata nii palju pähkleid kui võimalik, aga ta tohib käigustikku siseneda vaid ühe korra. Mitu pähklit võib ta maksimaalselt üles korjata? Arvutamiseks võid kasutada paremal toodud tabelit. Lõpptulemus kirjuta alltoodud tekstikasti.


Ülesanne 6

Koprakoolis nakatus üks arvuti viirusega. Enda varjamiseks viirus nakatumisele järgneval päeval edasi ei levi ning järgmistel päevadel nakatab ühe arvuti päevas. Olgu 1. päev nakatumisjärgne päev; mitmendaks päevaks on koprakooli kõik 50 arvutit nakatunud?

5. päevaks
9. päevaks
24. päevaks
48. päevaks

Ülesanne 7

Koprakoolis on igas klassiruumis neli signaallampi. Nende lampide abil saab direktor õpilasi enda juurde kutsuda: igal õpilasel on unikaalne kood. Koodi sisuks on kaks lambivalikut nende nelja lambi hulgast. Kõigepealt süüdatakse korraks esimese valiku lambid, kustutatakse need ja seejärel süüdatakse korraks teise valiku lambid. Kui näiteks õpilase kood on 13 1234, siis tema kutsumiseks kõigepealt süttivad korraks 1. ja 3. lamp, siis nad kustuvad ning seejärel süttivad korraks kõik lambid.

Mitu õpilast saab maksimaalselt Koprakoolis olla, et igale õpilasele jätkuks anda unikaalne kood?

16
256
225
625

Ülesanne 8

Kobras Kalev on joonistanud mõned kujundid ühe joonega, pliiatsit paberilt tõstmata. Millist järgmistest kujunditest Kalev kindlasti ei joonistanud?


Ülesanne 9

Koprariigis on sõidukite registreerimisnumbrid kujul
<nullist erinev number> <number> - <kaashäälik> <kaashäälik> <kaashäälik> - <nullist erinev number>

Uued registreerimisnumbrid moodustatakse vanade põhjal hariliku liitmise algoritmi kaudu järgmiselt. Kui viimane number pole 9, siis suurendatakse teda ühe võrra ning uus number on leitud. Kui viimane number on 9, siis uue registreerimisnumbri viimane number on 1 ning suurendatakse viimast kaashäälikut, kui see pole Z. Kui on Z, siis muudetakse ta B-ks ning suurendatakse eelviimast kaashäälikut, kui see pole Z. Vajadusel jätkatakse algoritmiga analoogiliselt kuni kõige vasakpoolsema numbrini.

Milline registreerimisnumber eelneb ülaltoodud registreerimisnumbrile?


Ülesanne 10

Köögiahjuga võib läbi viia järgmisi tegevusi:

Ühelt tegevuselt teisele on lubatud üle minna mitte tihedamini kui iga 10 sekundi tagant.

Järgmine diagramm näitab ahju temperatuuri viimase 2 minuti (ehk 120 sekundi) jooksul.

Mis järgnevatest kindlasti ei kehti viimase 2 minuti kohta?

Grill seati astmelt 1 astmele 2.
Grill lülitati välja.
Ahju uks avati.
Ükski eelmistest variantidest ei leidnud aset.

Ülesanne 11

Kobras tahab võrdlemise teel järjestada kolm erinevat arvu a, b, c vähimast suurimani. Aita tal järgnev otsustuste puu lõpuni täita.

ab
Jah
Ei
Jah
bc
c, a, b
b, a, c
Ei
Jah
a, b, c
c, b, a
b, c, a

Ülesanne 12

Pilditöötlusprogrammis võib pildile rakendada järgmisi korraldusi:

  1. Märkida üks või mitu arvutit.
  2. Grupeerida märgitud arvutid.
  3. Kopeerida märgitud või grupeeritud arvutid teistesse lahtritesse.
  4. Pöörata märgitud või grupeeritud arvutid suvalise nurga võrra.

Enne pildi töötlemise algust pole pildil midagi märgitud. Märgitud osa kopeerimise järel jääb märgituks koopia. Kui pöörata grupeerimata arvuteid, siis pööratakse iga märgitud arvutit eraldi; kui aga pöörata grupeeritud arvuteid, pööratakse seda gruppi kui tervikut.

Milline on vähim arv operatsioone, millega saab vasakul asuva ruudustiku muuta selliseks, nagu on paremal asuv ruudustik?

11
12
13
14

Ülesanne 13

Tabelitöötlusprogrammis on funktsioon IF, mis töötab järgmiselt:
IF(tingimus; väärtus1; väärtus2) = väärtus1, kui tingimus on tõene, vastasel korral väärtus2

Olgu A = 3, B = 4 ja C = 5. Mis on avaldise IF(A > B; A; IF(B < C; C; B)) väärtus?

3
4
5
6

Ülesanne 14

Kobras kirjutas sõbrale kirja, kuid märkas, et teksti alla ilmusid häirivad punased punktiirjooned.

Mida peaks Kobras tegema, et neist lahti saada? (Tekstiprogrammis on installeeritud paljude keelte, sealhulgas ka eesti keele toetus.)

Kobras peab ära märkima allajoonitud sõnad ning lülitama allajoonimise (underline) välja.
Allajoonitud sõnad on valesti kirjutatud ning seega tuleb tekst üle kontrollida keelekorrektori abil.
Kirjutatud tekstil on vale keelemäärang. Tekst tuleks ära märkida ning määrata, et tekst on eestikeelne.
Kobras on kogemata muutnud kogu teksti hüperviiteks. Ta peab teksti ära märkima ning kõrvaldama hüperviiteks olemise.

Ülesanne 15

Paremal asuv pilt näitab kettaseadme salvestusala, mis on jaotatud klastriteks. Iga klastri suurus on 16 kiB. Hõivatud klastrid on tähistatud halliga, vabad valgega.

Kettale kirjutatakse järgmised failid.

Esimesena fail A suurusega 33 kiB, seejärel fail B suurusega 40 kiB, siis fail C suurusega 54 kiB ning viimaks fail D suurusega 50 kiB. Operatsioonisüsteem otsib faili salvestamiseks vabu klastreid, et kirjutada võimalusel fail kettale ühes tükis (kõrvutistesse klastritesse). Täpsemalt näeb protsess välja järgmiselt.

Alustades esimesest klastrist, otsib süsteem esimese sidusa (st. „ühes tükis“) piirkonna, kuhu mahuks ära terve fail. Kui selline leitakse, kirjutab süsteem faili sinna. Kui sellist ei leidu, kirjutab süsteem faili vabadesse klastritesse järjest juppide kaupa alates esimesest vabast klastrist.

Fail A on tähistatud punasega, B rohelisega, C sinisega ning D kollasega. Milline pilt kajastab ketta seisu pärast nende failide kirjutamist?